Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <title>Zing Me - Mạng xã hội &amp; giải trí online lớn nhất Việt Nam</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta property="og:title" content="Zing Me - Mạng xã hội &amp; giải trí online lớn nhất Việt Nam"/>
 <meta property="og:site_name" content="Zing Me - Mạng xã hội &amp; giải trí online lớn nhất Việt Nam"/>
 <meta property="og:description" content="Zing Me giúp tìm bạn cũ, kết bạn mới, viết blog, chia sẻ hình ảnh, nghe nhạc, chơi game và tham gia nhiều sự kiện thú vị."/>
 <meta property="og:image" content="http://img.me.zdn.vn/v3/images/login_zme_icon_feed.png"/>
 <meta property="og:url" content="http://me.zing.vn/"/>
 <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width, height=device-height"/>
  
 <link href="http://css.me.zdn.vn/v4/font/Roboto/roboto_font-1.02.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 <link href="http://css.me.zdn.vn/v3/lm/css/style-1.24.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
 <link href="http://css.me.zdn.vn/zmjs/zm.ui-1.87.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
 <link href="http://css.me.zdn.vn/v3/css/zmlogin-1.08.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 <link href="http://css.me.zdn.vn/v3/css/jcarousel.basic-1.01.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 <!--[if lte IE 8]><link href="http://css.me.zdn.vn/v3/css/fixie.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
 </head>
 <body class="zmloginbg">
 <div class="zmlogin_wrapper">
 <div class="zmlogin_right">
 <h1 class="zmlogin_heading">Đăng nhập</h1>
 <p class="login_errormsg" id="login_errormsg" style="display: none;"></p>
 <form class="zmloginform" id="frmLogin" name="frmLogin"
 action="https://sso3.zing.vn/alogin" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
 <input type="hidden" name="pid" value="25">
 <input type="hidden" name="u1" value="http://login.me.zing.vn/login/success">
 <input type="hidden" name="fp" value="http://login.me.zing.vn">
 <input type="hidden" name="apikey" value="6c78e66f436d279ea62255a6dd96f1a1">
 <div class="login_input " id="div_login_input">
 <span class="input_icn"><em class="user"></em></span>
 <p class="input_text"><input name="u" id="u" value="" placeholder="Tên đăng nhập" type="text" maxlength="24" tabindex="1"></p>
 </div>
 <div class="login_input " id="div_pass_input">
 <span class="input_icn"><em class="pass"></em></span>
 <p class="input_text"><input name="p" id="pp" value="" type="password" placeholder="Mật khẩu" maxlength="32" tabindex="2"></p>
 </div>
 <div class="login_sublink">
 <a href="http://login.me.zing.vn/login/go?act=forgot" class="forgotpass" tabindex="4">Quên mật khẩu?</a>
 <p class="remember_login">
 <input type="checkbox" name="longtime" id="remember" value="1" tabindex="3"/>
 <label for="remember"><span class="checkbox"></span>Ghi nhớ đăng nhập</label>
 </p>
 </div>
 <a href="#" id="btnLogin" name="btnLogin" class="zmloginbtn" onclick="submitLogin();" tabindex="5">Đăng nhập</a>
 </form>
 <div class="login_othersocial">
 <p>Hoặc đăng nhập bằng</p>
 <p class="zmlogin_socialbtns">
 <a href="#" onclick="zmXLoginWg.openPopup('facebook');return false;" class="socialbtn fbbtn"tabindex="6" ><em></em></a>
 <a href="#" onclick="zmXLoginWg.openPopup('google');return false;" class="socialbtn gplusbtn" tabindex="7"><em></em></a>
 <a href="#" onclick="zmXLoginWg.openPopup('yahoo');return false;" class="socialbtn yahoobtn" tabindex="8"><em></em></a>
 </p>
 </div>
 <div class="zmregarea">
 <p>Bạn có tài khoản chưa?</p>
 <p id="btnRegister" class="zmregbtn"><a href="https://id.zing.vn/v2/register?apikey=1432b69e90d94c5d89ed3cde7b77338c&pid=25&next=http%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fcp%3Futm_source%3Dme.register" class="zmloginbtn" tabindex="9">Đăng ký tài khoản</a></p>
 </div>
 <div class="zmloginfooter">
 <ul class="support_platform">
 <li><a href="http://me.zing.vn/u/lm?src=login" target="_blank"><span class="apple_icon"></span>iOS</a></li>
 <li><a href="http://me.zing.vn/u/lm?src=login" target="_blank"><span class="android_icon"></span>Android</a></li>
 <!--<li><a href="http://me.zing.vn/u/lm?src=login" target="_blank"><span class="ipad_icon"></span>Ipad</a></li>-->
 </ul>
 <p class="copyright_text">
 Đơn vị chủ quản: <strong>CÔNG TY CỔ PHẦN VNG</strong><br />
 Giấy phép MXH số 01-GXN-TTDT
 </p>
 </div>
 </div>
 <div class="zmlogin_left">
 <div class="zmloginr_header"></div>
 <div class="slidebanner">
 <!-- <script type="text/javascript">
  (function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement(s); js.id = id;js.async = true;
  js.src = "http://st.123c.vn/js/zads-base.js";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'z2-jssdk'));
  
  </script>
  <div z2-width="630px" z2-height="0px" z2-zoneid="42FCD0836034ADC3D9578433716DE2C3" class="z2-zads-zone"></div>-->
  
 <div class="jcarousel">
 <ul>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://me.zing.vn/utype/tracking/?pro=zuni&po=login_bn_topl&rdurl=http://zuni.vn/?utm_source=ZingMeLogin&utm_medium=banner&utm_content=onthicungthukhoa&utm_campaign=Onthi2015" target="_blank">
 <img alt="Zing Me" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-zuni-543x230.gif">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://me.zing.vn/utype/tracking/?pro=phongmay&po=login_bn_top&rdurl=http://phongmay.zing.vn/su-kien/vbonusvlcm-082014/vbonus-vo-lam-chi-mong-thang-8.bai-viet.phan-thuong-gammer.663.html" target="_blank">
 <img alt="VBonus" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-vbonus-543x230.png">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://me.zing.vn/gamehay?utm_source=internalbanner&utm_medium=543x230&utm_term=login_bn_top&utm_content=aug15&utm_campaign=branding" target="_blank">
 <img alt="Gamehay" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-gamehay-543x230.jpg">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/phongvan/Phong-Van.html?_src=banner_login" target="_blank">
 <img alt="Phong Vân " src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-phongvan-24074.jpg">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/daorong/Dao-Rong.html?_src=banner_login" target="_blank">
 <img alt="Đảo Rồng" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-daorong-366.jpg">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/dainao/Dai-Nao-Thien-Cung.html?_src=banner_login" target="_blank">
 <img alt="Đại Náo Thiên Cung" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-dainao-24053.jpg">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/thankhuc/Than-Khuc.html?_src=banner_login" target="_blank">
 <img alt="Thần Khúc" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-thankhuc-658.jpg">
 </a>
 </li>
  
 <li class="slideimgwrapper">
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/farmery/FarmeryZ.html?_src=banner_login" target="_blank">
 <img alt="FarmeryZ" src="http://static.me.zing.vn/v3/images/banners/banner-farmery-2720.jpg">
 </a>
 </li>
  
 </ul>
 </div>
 <ul class="slidepaging">
  
 </ul>
 </div>
 <div class="zmtopapps">
 <h3 class="zmtopapp_title">
 <a href="http://appstore.zing.vn?_src=login" class="zmtopapp_more">Xem thêm</a>
 <strong class="texttitle"><span class="appstore_ico"></span>Kho ứng dụng</strong>
 </h3>
 <ul class="list_topapps">
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/phongvan/Phong-Van.html?_src=login" class="topappcell hot">
  
 <span class="thumbcorner_icn"></span>
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://c.s110.appstore.zdn.vn/70/phongvan-110-1.jpg" alt="Phong Vân "/></span>
 <span class="topappname">Phong Vân </span>
 <span class="topapp_view">369.025 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/thankhuc/Than-Khuc.html?_src=login" class="topappcell ">
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://7.s110.appstore.zdn.vn/224/thankhuc-110-1.jpg" alt="Thần Khúc"/></span>
 <span class="topappname">Thần Khúc</span>
 <span class="topapp_view">50.052 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/daorong/Dao-Rong.html?_src=login" class="topappcell ">
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://a.s110.appstore.zdn.vn/102/daorong-110-1.jpg" alt="Đảo Rồng"/></span>
 <span class="topappname">Đảo Rồng</span>
 <span class="topapp_view">1.072.547 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/farmery/FarmeryZ.html?_src=login" class="topappcell hot">
  
 <span class="thumbcorner_icn"></span>
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://b.s110.appstore.zdn.vn/36/farmery-110-1.jpg" alt="FarmeryZ"/></span>
 <span class="topappname">FarmeryZ</span>
 <span class="topapp_view">449.291 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/bangbang/Bang-Bang.html?_src=login" class="topappcell hot">
  
 <span class="thumbcorner_icn"></span>
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://8.s110.appstore.zdn.vn/225/bangbang-110-1.jpg" alt="Bang Bang"/></span>
 <span class="topappname">Bang Bang</span>
 <span class="topapp_view">491.024 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/thaicobithien/Thai-Co-Bi-Thien.html?_src=login" class="topappcell new">
  
 <span class="thumbcorner_icn"></span>
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://2.s110.appstore.zdn.vn/60/thaicobithien-110-1.jpg" alt="Thái Cổ Bí Thiên"/></span>
 <span class="topappname">Thái Cổ Bí Thiên</span>
 <span class="topapp_view">97.400 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/gunny/Gunny.html?_src=login" class="topappcell ">
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://d.s110.appstore.zdn.vn/83/gunny-110-1.jpg" alt="Gunny"/></span>
 <span class="topappname">Gunny</span>
 <span class="topapp_view">632.340 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 <li>
 <a href="http://appstore.zing.vn/detail/tieuvolam/Tieu-Vo-Lam.html?_src=login" class="topappcell hot">
  
 <span class="thumbcorner_icn"></span>
  
 <span class="topappthumb"><img src="http://d.s110.appstore.zdn.vn/135/tieuvolam-110-1.jpg" alt="Tiểu Võ Lâm"/></span>
 <span class="topappname">Tiểu Võ Lâm</span>
 <span class="topapp_view">289.548 lượt chơi</span>
 </a>
 </li>
  
 </ul>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div id="wc_event_id" style="display:none;">
 <div class="popup_event">
 <a class="closebtn" href="#" onClick="zm.hideLightBox();return false;"></a>
 <img src="http://img.me.zdn.vn/v3/lm/images/event_world_03.jpg">
 <a class="androidstore" href="http://goo.gl/VG6F10"></a>
 <a class="iosstore" href="http://goo.gl/l032TT"></a>
 <a target="_blank" class="blog_event" href="http://me.zing.vn/zb/dt/supportuserzm/19331704?from=feed"><span class="rightarr"></span>Hướng dẫn tham gia sự kiện</a>
 </div>
 </div>
  
 <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/zmjs/zmCore-1.56.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/zmjs/zm.ui-2.51.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/v3/js/jquery-1.9.1.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/v3/js/jquery.jcarousel.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/v3/js/jquery.jcarousel-autoscroll.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">
 window.zAsyncInit = function() {
 zmeOpenWidget.init({
 apikey : '1432b69e90d94c5d89ed3cde7b77338c',
 callback : 'loginCallBack',
 tpl : '4',
 pid : '25'
 });
 };
  
 function loginCallBack() {
 var url = "http://me.zing.vn/wlc";
 if (url != "") {
 window.location = url;
 }
 }
  
 (function(d){
 var js, id = 'widget-jssdk', ref = d.getElementsByTagName('script')[0];
 if (d.getElementById(id)) {return;}
 js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;
 var t= Math.floor(Math.random()*10000);
 js.src = "//open.id.zing.vn/widget/_static/openwidget.js?t="+t;
 ref.parentNode.insertBefore(js, ref);
 }(document));
  
 </script>
 <script type="text/javascript">
 function submitLogin() {
 var uname = zm('#u').val();
 if (uname == undefined || uname == "") {
 zm('#div_login_input').addClass("error");
 zm('#login_errormsg').html("Vui lòng nhập tên đăng nhập.");
 zm('#login_errormsg').show();
 return false;
 }
  
 var pass = zm('#pp').val();
 if (pass == undefined || pass == "") {
 zm('#div_pass_input').addClass("error");
 zm('#login_errormsg').html("Vui lòng nhập mật khẩu.");
 zm('#login_errormsg').show();
 return false;
 }
  
 setTimeout(function() {
 zm("#frmLogin").submit();
 }, 500);
  
 return false;
 }
  
 function showEventWorldCup(){
 var html_popup = zm("#wc_event_id").html();
 zm.showLightBox(html_popup);
 }
  
 zm.ready(function() {
  
 zm('#u').focus();
 zm("#pp").keypress(function(event) {
 if (event.keyCode == 13) {
 event.preventDefault();
 submitLogin();
 } else {
 zm('#div_login_input').removeClass("error");
 zm('#div_pass_input').removeClass("error");
 zm('#login_errormsg').hide();
 }
 });
  
 // showEventWorldCup();
 });
 </script>
 <script type="text/javascript">
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-27214191-1']);
 _gaq.push(['_setDomainName', '.me.zing.vn']);
 _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
 _gaq.push(['_setAllowHash', false]);
 _gaq.push(['_trackPageview']);
  
 _gaq.push(['z._setAccount', 'UA-4695288-1']);
 _gaq.push(['z._setDomainName', '.zing.vn']);
 _gaq.push(['z._setAllowLinker', true]);
 _gaq.push(['z._setAllowHash', false]);
 _gaq.push(['z._trackPageview']);
  
 (function() {
 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
 ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
 </script>
 <script type="text/javascript">
 function itemCallback(page, carouselItems) {
 return '<li><a href="#' + page + '">' + page + '</a></li>';
 }
  
 (function($) {
 $(function() {
 $('.jcarousel')
 .jcarousel({
 wrap: 'circular'
 })
 .jcarouselAutoscroll({
 interval: 3000,
 target: '+=1',
 autostart: true
 });
  
 $('.slidepaging')
 .on('jcarouselpagination:active', 'a', function() {
 $(this).addClass('selected');
 })
 .on('jcarouselpagination:inactive', 'a', function() {
 $(this).removeClass('selected');
 })
 .jcarouselPagination();
 // .jcarouselPagination({
 // 'perPage':1,
 // 'item': itemCallback
 // });
 });
 })(jQuery);
  
 </script>
 <script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/v3/zds/zt-1.02.min.js"></script>
 <!--<script type="text/javascript" src="http://static.me.zing.vn/v3/js/cat_sprites-1.12.js"></script>-->
 </body>
 </html>

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.